Vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie slúži na to, aby sme dokázali čo najpresnejšie navrhnúť priebeh vašej diéty. Toto vyšetrenie nemožno vynechať. Ďalšie vyšetrenia vám ukážu, aký ste spravili pokrok na vašej ceste k zdraviu. Na presnú analýzu používame prístroje InBody a Max Pulse. 

Vyšetrenie prístrojom Max Pulse

 • Prístroj je určený pre neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV) a pre kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) vrátane zhodnotenia priechodnosti ciev.
 • Prístroj Max Pulse využíva metódu akcelerovanej fotopletysmografie (APG), pričom získané informácie sú zobrazené v podobe pulzových vĺn. APG vie poukázať na začiatočné štádium artériosklerózy, kedy väčšina pacientov je ešte bez príznakov a ťažkostí, dokáže zhodnotiť stav krvného obehu ako aj relatívny funkčný (biologický vek) krvných ciev. Výsledky z vyšetrenia poskytujú informácie o kardiovaskulárnom zdraví, o postupe zlepšovania prípadne zhoršovania ochorenia srdcovocievneho systému a môže poslúžiť ku kontrole vplyvu užívaných liekov na zdravie klienta. Významným výstupom vyšetrenia je tiež zhodnotenie úrovne stresového zaťaženia organizmu a cekovej stresovej odolnosti.
 • Keďže Max Pulse dokáže zaznamenať aj vplyv zmien životného štýlu a stravovacích návykov, vyšetrenie na tomto prístroji je vhodné ako doplnenie analýzy zloženia tela prístrojom In Body 230 počas celej doby diéty.Max Pulse

Vyšetrenie prístrojom In Body

Čo je InBody?

InBody 230 je prístroj, ktorý využíva pokrokové metódy merania a ponúka precíznu analýzu ľudského tela.
 

Ako funguje?

InBody 230 používa metódu osembodových dotykových elektród, vďaka ktorým dokáže analyzovať ľudské telo po jednotlivých častiach. Líši sa tak od ostatných prístrojov rovnakého zamerania, ktoré merajú telo ako jeden celok. InBody využíva technológiu DSM-BIA, rozbor sa vytvára vo viacerých frekvenciách, preto je meranie maximálne presné.
 

Čo všetko dokáže zmerať?

 • celkovú hmotnosť
 • množstvo vody (vnútrobunkovej a mimobunkovej) v tele
 • množstvo bielkovín
 • množstvo tukov
 • množstvo  svalovej hmoty
 • odporúčanú redukciu hmotnosti
 • percento tuku v tele
 • pomer pásu a bokov (WHR) – tzv. brušná obezita
 • rozloženie svalov a tuku
 • bazálny metabolický výdaj
 • zadržiavanie vody v tele
 • vyváženosť postavy
 • hodnotu vnútorného (viscerálneho tuku) v brušnej dutine
 • dokáže vyhotoviť základný cvičebný plán na mieru

 

1. Telesná kompozícia – horizontálny stĺpcový graf vám pomôže pochopiť stav zloženia vášho tela v porovnaní s hodnotami danými normou. Okrem presnej hmotnosti analyzuje množstvo kostrového svalstva a tuku. Ak je dĺžka stĺpcov podobná, zloženie tela je vyvážené. Naopak, čím je väčšie kolísanie medzi jednotlivými stĺpcami, ako je to v tomto vzorovom výstupe, tým je zloženie tela menej vyvážené.
 
2. Segmentálna svalovina a segmentálny tuk – obrázok panáčika vám názorne ukazuje, koľko máte svalov a tuku v jednotlivých končatinách a trupe. Hodnoty udáva v kilogramoch a percentách. Zároveň slovne vyhodnotí, či vaše telo obsahuje normálne množstvo svalov a tuku, alebo nad či pod hodnoty dané normou.
 
3. Diagnóza obezity – tabuľka ukazuje štyri základné ukazovatele obezity. 
BMI (index telesnej hmotnosti) slúži pre približné stanovenie stupňa obezity. Výpočet BMI nie je možné aplikovať na dospelých s vysokým stupňom SMM (množstvo kostrového svalstva), na deti a osoby staršie ako 65 rokov, alebo tehotné ženy. Napriek tomu je BMI najvšeobecnejšie využívaný index a mnoho špecialistov ho používa ako základnú hodnotu pri prevencii obezity.
 
% telesného tuku v tele udáva, koľko percent telesného tuku máte v pomere k svojej telesnej váhe. Pre mužov norma udáva 15%, pre ženy je to 23%.
 
Pomer pásu a bokov je efektívny ukazovateľ hmotnosti telesného tuku. Pomocou tabuľky zistíte, či trpíte obezitou v oblasti brucha. Dospelý človek, ktorý zistí, že trpí obezitou v oblasti brucha vykazuje nadmernú hmotnosť vnútrobrušného tuku, ktorý zvýšením hladiny voľnej mastnej kyseliny v krvi potom v spôsobuje hypertenziu, choroby srdca, diabetes a rôzne iné klinické ochorenia. Viac o vnútrobrušnom tuku sa dozviete tu
 
Minimálna kalorická potreba udáva hodnoty v kcal a meria základný metabolický pomer. V tabuľke je v pravom stĺpci uvedené normálne rozpätie, ktoré je pre každého individuálne. V ľavom je vyhodnotený súčasný stav. Vo vzorovom výstupe vidíme, že metabolizmus je spomalený.
 
4. Kontrola svaloviny-tuku – jednoduchá tabuľka zobrazuje to, koľko svalstva a tuku máte pribrať alebo schudnúť.
 
5. Cvičebný plán – v každej fáze diéty prístroj InBody na mieru vygeneruje, ktorým cvičebným programom dosiahnete ešte lepšie výsledky. Ku každej aktivite je pripojený orientačný výdaj energie udávaný v kcal.
 

Pletyzmografia

DPI (Differential Pulse wave Index): Vypovedá o stave/veku ciev. Získaný z APG ako b-c-d/a.

UC (Eccentric Construction): Hodnotí srdečný výkon. Vyššia hodnota zodpovedá lepšiemu stavu ciev. Získaná z APG ako b/a.

AE (Arterial Elasticity): Hodnotí pružnosť tepien. Čím je hodnota vyššia, tým je ich stav lepší. Získaná z APG ako c/a.

RBV (Remaining Blood Volume): Zbytkový objem. Udáva, koľko krvy zostane v cievach po systolickom sťahu srdca. 

Pokiaľ sú cievy zdravé, bežne v nich zostáva malý zbytkový objem krvi, čím je index nižší, tým je stav lepší. Čím sú cievy menej pružné, tým viac krvi v nich zostáva, dochádza k zhromažďovaniu krvi, nižšiemu srdečnému výdaju a preťažovania srdca. Čím je index vyšší, tým je stav horší. Získaný z APG ako d/a.

 

Pozn.: Uvedené indexy vypovedajú o stavu periférnej cirkulácie a aterogonéze a ich progresie. Normálna hodnota vypovedá o dobrom stave, optimálne je ešte lepšia.